Do góry

Wybrane dokumenty 2008

08.09.10 - Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państw niebędących państwami członkowskimi

08.09.03 - Polityka energetyczna Polski - Strategia do 2030 roku

08.08.28 - Projekt ustawy o podatku akcyzowym

08.08.26 - Rozporządzenie MF w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

08.08.26 - Rozporządzenie MF w sprawie kryteriów jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

08.08.22 - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

08.08.14 -  Rozporządzenie MG w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych żródłach energii...

08.07.31 - Projekt ustawy o podatku akcyzowym

08.07.25 - Korespondencja z MG w sprawie procesów legislacyjnych zmian prawa oraz konsultacji sektorowych w obszarze energetyki

08.07.25 - Korespondencja z URE dotycząca przedstawienia danych o zakupach hurtowych i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w pierwszych dwóch kwartałach br

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania