Celem działalności powołanego decyzją Rady Zarządzającej TOE w dniu 26 października 2004 r. zespołu zadaniowego TOE - Zespołu ds. EFET było ujednolicenie oraz dostosowanie do warunków polskich tłumaczenia standardowej umowy EFET. Celem prac Zespołu była i jest także implementacja oraz wprowadzenie umowy do jak najszerszego wykorzystania na polskim rynku energii elektrycznej.

W okresie od powołania, do końca lipca 2005 r. członkowie Zespołu ds. EFET odbyli 14 spotkań/posiedzeń. Podczas, mających charakter całodniowy, spotkań omawiano szczegółowo tłumaczenie oraz poszczególne zapisy standardu. Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r. Rada zadecydowała o zleceniu wykonania opinii prawnej do opracowanego przez Zespół polskiego tłumaczenia umowy, wyłonionej poprzez analizę ofert Kancelarii CMS Cameron McKenna. Na początku maja 2005 r. została także wysłana do EFET pierwsza informacja nt. inicjatywy i prac TOE w tym zakresie. Na spotkaniu 13 maja 2005 r. Zespół szczegółowo przedyskutował poszczególne uwagi i wątpliwości Kancelarii Prawnej do przedłożonej wersji umowy, postanawiając większość z nich uwzględnić i wprowadzić do ostatecznej wersji tekstu. Na początku lipca 2005 roku została opracowana ostateczna wersja tłumaczenia umowy ramowej, uwzględniająca dyskusje i uwagi Zespołu oraz opinię Kancelarii Prawnej. Dodatkowo na lipcowym spotkaniu Zespołu zakończono pracę nad wersją dwujęzyczną arkuszu wyboru oraz załączników do umowy. Dokumenty, zgodnie z ustaleniami zostały także przesłane do EFET celem weryfikacji. W dniu 14 lipca 2005 r. zostało podpisane porozumienie regulujące współpracę EFET oraz TOE. W dniu 9 sierpnia 2005 r. zakres prac Zespołu rozszerzono o opracowanie polskiego tłumaczenia załącznika do umowy ramowej EFET w zakresie handlu pozwoleniami na emisję.

W dniu 9 sierpnia 2005 r. uchwałą Rady Zarządzającej RZ 2/8/2005 przyjęto wszystkie dokumenty stanowiące efekt prac Zespołu ds. EFET tj.:

 • polskie tłumaczenie umowy ramowej EFET,
 • arkusz wyboru do umowy ramowej EFET (dwujęzyczny),
 • załączniki do umowy ramowej EFET (dwujęzyczne).

Wszystkie dokumenty do pobrania w dziale  - Wybrane dokumenty

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 24 marca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2021 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 16 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 18 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2022 rok, dokonano także wyborów Komisji Rewizyjnej 19 kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:
 • podejmowanie działań wspomagających:
  podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
  b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
 • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym - w szczególności - propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
 • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
 • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.
Zapraszamy do współpracy
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem