Konferencja "Finansowanie inwestycji na rynku energii"

W dniu 12 października 2005 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Finansowanie inwestycji na rynku energii" zorganizowana przez IMFIB, Gazetę Prawną oraz Microsoft. Na konferencji, która zgromadziła ponad 50 osób, wystąpienia przedstawili m.in.: poseł Paweł Poncyliusz, Prof. Jan Popczyk, Prof. Krzysztof Żmijewski. Z ramienia TOE w konferencji uczestniczył kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE. Poniżej zamieszczamy materiały konferencyjne.

Czytaj więcej...

Konferencja „Klient na rynku energii”

W dniu 19 września w Warszawie odbyła się konferencja „Klient na rynku energii”, która rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię medialną zatytułowaną także „Klient na rynku energii”, której organizatorem jest Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” wraz z partnerami, w tym Towarzystwem Obrotu Energią. Konferencja zgromadziła ponad 300 osób, w tym w większości odbiorców.

Czytaj więcej...

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 28 marca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2017 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 14 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 14 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2018 rok, dokonano także wyborów uzupałniających Członków Rady Zarządzającej XIV kadencji oraz Komisji Rewizyjnej XV kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:
  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym - w szczególności - propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.
Zapraszamy do współpracy
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem