2005-10-21 II Targi Energii JACHRANKA 2005

W dniach 20 i 21 października 2005 r. w Centrum Konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się II Targi Energii – Jachranka 2005, zorganizowane przez IEPiOE oraz TOE .

Czytaj więcej...

Konferencja "Finansowanie inwestycji na rynku energii"

W dniu 12 października 2005 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Finansowanie inwestycji na rynku energii" zorganizowana przez IMFIB, Gazetę Prawną oraz Microsoft. Na konferencji, która zgromadziła ponad 50 osób, wystąpienia przedstawili m.in.: poseł Paweł Poncyliusz, Prof. Jan Popczyk, Prof. Krzysztof Żmijewski. Z ramienia TOE w konferencji uczestniczył kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE. Poniżej zamieszczamy materiały konferencyjne.

Czytaj więcej...

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 16 marca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2015 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 13 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 12 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2016 rok, dokonano także uzupełniających wyborów Członków Rady Zarządzającej oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:
  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym - w szczególności - propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.
Zapraszamy do współpracy